pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 5 marca 2020
  • wyświetleń: 4316

Ogłoszono przetarg na projekt przebudowy Koszarów Ułańskich

Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Centrum Handlowo-Targowego Koszary Ułańskie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją. Przebudowa ma zostać zrealizowana w latach 2020-2021. Będzie współfinansowana ze środków unijnych.

koszary ułańskie
Ogłoszono przetarg na projekt przebudowy Koszarów Ułańskich. · fot. BM / pless.pl


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Przebudowa Centrum Handlowo-Targowego w Pszczynie" polegającej na dostawie i montażu pawilonów handlowych wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie niezbędnej infrastruktury, wymaganej do wykonania zamówienia, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W obiekcie ma się znaleźć 25 handlowych stoisk zewnętrznych - zamkniętych i otwartych. Ilość stoisk w obu rodzajach zostanie ostatecznie określona przez użytkownika obiektu, Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, która będzie pełniła nadzór nad proponowanymi rozwiązaniami projektowymi. Stoiska zostaną wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Na obszarze od strony ul. Kopernika zostaną wyznaczone nowe miejsca postojowe wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane mają zostać bariery architektoniczne stanowiące przeszkodę w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie targowiska. Teren ma zostać zagospodarowany zielenią niską w mobilnych donicach. Wykonawca projektu będzie również zobowiązany do zaprojektowania elementów małej architektury, takiej jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stojaki z miskami dla psów, tablice informacyjne.

koszary ułańskie
Ogłoszono przetarg na projekt przebudowy Koszarów Ułańskich. · fot. BM / pless.pl


Nieruchomość ze względu na swoje walory zabytkowe została ujęta w gminnej ewidencji zabytków Gminy Pszczyna i zlokalizowana jest w częściowej strefie ochrony konserwatorskiej. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej wydał pozytywną opinię dotyczącą przebudowy Koszar Ułańskich. Stwierdzono, że zakres prac jest wstępnie ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalny i może być uwzględniony przy tworzeniu dokumentacji projektowej, ze względu na to, iż planowana inwestycja dąży do uporządkowania terenu i likwidacji obecnych obiektów tymczasowych (pomieszczeń stalowych) od strony ul. Kopernika.

Jak określił konserwator, nowo projektowane pawilony jako obiekty wolno stojące niepowiązane z budynkiem koszar, powinny zarówno stylem, skalą, jak i swoją lokalizacją harmonijnie dopasować się do zabytkowej architektury. Konserwator zaznaczył, że w attyce przedniej może znaleźć się miejsce na szyld, zaś nie na reklamę.

Realizacja zadania pn. "Przebudowa Centrum Targowo-Usługowego "Koszary Ułańskie" w Pszczynie" ma na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym poprawę konkurencyjności producentów rolnych oraz polepszenie warunków sprzedaży bezpośredniej. Współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę powinno nastąpić do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 16 lipca.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym upływa 5 marca. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

ar / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.